OneDegree HKOneDegree HK
我們樂意為你解答任何疑問
isometric helpisometric help

如何取消火險保單及如何計算可退還的保費?

最後更新: 2023年5月2日
火險保單持有人可透過電郵以書面通知我們取消保單,而保單的取消日期須以我們實際收到上述書面要求的日期為準。

 

我們將根據下表計算退還保費;如果所計算的退還保費使我們收取的保費低於港幣 400 元,我們會收取最低保費港幣 400 元,僅退還超過港幣 400 元的部分。

 

已受保期(不超過)       退還保費
1 個月                             90%
2 個月                             80%
3 個月                             70%
4 個月                             60%
5 個月                             50%
6 個月                             40%
7 個月                             30%
8 個月                             20%
9 個月                             15%
10 個月                           10%
11 個月                             5%
11 個月以上                      0%

ellipse
仍然需要幫助嗎?
paw
你可以透過右下角的與我們的客戶服務團隊即時對話,或按此聯絡我們。